หนังสือสวดมนต์ ทำวัตร เช้า-เย็น (วิริยะ 506)
หนังสือสวดมนต์ ทำวัตร เช้า-เย็น (วิริยะ 506)
รหัสสินค้า : 506
ขนาด : 21 x 29.2 ซม.
กระดาษ : ปอนด์
หมึกพิมพ์ : น้ำเงิน
จำนวนหน้า : 96 หน้า
ความหนากระดาษ : 60 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
27.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
30.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
29.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
28.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
28.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
28.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
27.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
26.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
25.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
24.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
23.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
22.00
บาท

กดเพื่อดูตัวอย่างหนังสือ รหัสวิริยะ 506

ทำวัตรเช้า   

-คำบูชาพระรัตนตรัย   

-ปุพพภาคนมการ

-พุทธาภิถุติ     

-ธัมมาภิถุติ     

-สังฆาภิถุติ     

-รตนัตตยัปปณามคาถา

-สังเวคปริกิตตนปาฐะ  

ถวายพรพระ 

กรวดน้ำตอนเช้า

-ปัตติทานคาถา  

คำแผ่เมตตาให้ตนเอง     

คำแผ่เมตตาให้ผู้อื่น 

บทแผ่ส่วนกุศล    

กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

ทำวัตรเย็น

-คำบูชาพระรัตนตรัย   

-ปุพพภาคนมการ

-พุทธานุสสติ   

-พุทธาภิคีติ     

-ธัมมานุสสติ    

-ธัมมาภิคีติ     

-สังฆานุสสติ    

-สังฆาภิคีติ     

นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ     

คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค์  

พระคาถาชินบัญชร 

ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง (ภูมิ ๑๖  ชั้น) 

คำอธิษฐานน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

เพื่อสันติสุขในประเทศไทยฯ    

เขมาเขมสรณทีปิกคาถา  

ติลักขณาทิคาถา   

ภารสุตตคาถา

ภัทเทกรัตตคาถา   

โอวาทปาฏิโมกขคาถา    

บทพิจารณาสังขาร 

มงคลจักรวาลน้อย 

โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา    

กรวดน้ำตอนเย็น   

-อุททิสสนาธิฏฐานคาถา

บทแผ่เมตตาของพระอรหันต์    

คำไหว้ปาระมี ๓๐ ทัส    

คาถาโพธิบาท

คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ

คำอาราธนา บูชา ภาวนา ถวาย  

-คำบูชาพระรัตนตรัย   

-คำอาราธนาศีล ๕    

-คำอาราธนาศีล ๘    

-คำสมาทานศีล 

-คำอาราธนาธรรม     

-คำอาราธนาพระปริตร 

-คำถวายสังฆทาน     

-คำจบเงินทำบุญ

-คำอธิษฐานก่อนใส่บาตร     

อนุโมทนารัมภคาถา (บทให้พร ยะถา แปล)  

สามัญญานุโมทนาคาถา (บทให้พร สัพพี แปล)       

คำขอบวชชี (เนกขัมมภาวนา)   

คำลาสิกขาแม่ชี (เนกขัมมภาวนา)

การบำเพ็ญสมาธิประจำวัน

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบำเพ็ญสมาธิ

วิธีนั่งสมาธิ  

คำกรวดน้ำภาษาไทยโบราณ     

สำนึกพระคุณพ่อแม่

สำนึกวันเกิด 

บทปลงสังขาร เกศาผมหงอก   

มงคล ๓๘ ประการ     

...
...
...
Top