บทสวดมนต์ มหามงคลคาถา (วิริยะ 1222)
บทสวดมนต์ มหามงคลคาถา (วิริยะ 1222)
รหัสสินค้า : 1222
ขนาด : 14.3 x 21 ซม.
กระดาษ : กรีนรีด
หมึกพิมพ์ : สีดำ
จำนวนหน้า : 96 หน้า
ความหนากระดาษ : 65 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
17.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
20.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
18.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
18.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
18.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
18.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
17.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
16.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
16.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
15.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
14.00
บาท

ตัวอย่างหนังสือ วิริยะ 1222

คำบูชาพระรัตนตรัย 
บทกราบพระรัตนตรัย
คำอาราธนาศีล ๕
นมัสการพระพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์
คำสมาทานศีล ๕
คำอาราธนาพระปริตร
ชุมนุมเทวดา
นมัสการพระพุทธเจ้า 
ไตรสรณคมน์ 
นะมะการะสิทธิคาถา 
สัมพุทเธ 
นะโมการะอัฏฐะกะ 
บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง 
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง 
มังคะละสุตตัง 
ระตะนะสุตตัง 
กะระณียะเมตตะสุตตัง 
ขันธะปะริตตะคาถา 
วัฏฏะกะปะริตตัง 
อาฏานาฏิยะปะริตตัง 
อังคุลิมาละปะริตตัง 
โพชฌังคะปะริตตัง 
อะภะยะปะริตตัง 
อาฏานาฏิยะปะริตตัง 
มงคลจักรวาฬใหญ่ 
บทสวดมนต์มหาเมตตาครอบจักรวาล 
เมตตาพรหมะวิหาระภาวนา 
พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ 
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) 
เทวะตาอุยโยชะนะคาถา 
มหาการุณิโก
คาถามงคลจักรวาลทั้ง ๘ ทิศ
คาถาโพธิบาท 
บารมี ๓๐ ทัศ
ฉัททันตะปะริตตัง 
โมรปริตร 
คาถาที่หลวงพ่อจรัญ เมตตามอบให้ลูกศิษย์ในวาระต่างๆ 
พระคาถา อิติปิโส รัตนมาลา 
การชำระหนี้สงฆ์, พิธีกรรมชำระหนี้สงฆ์ 
คำถวายสังฆทาน, คำถวายทานต่างๆ 
บทสวดมนต์ที่ใช้สวดประจำวัด 
พระธรรมคำสอนของพระธรรมสิงหบุราจารย์ 
(หลวงพ่อจรัญ ฐฺิตธมฺโม)

...
...
...
Top