หนังสือคู่มือสำหรับผู้เตรียมตัวบวช (วิริยะ 1212)
หนังสือคู่มือสำหรับผู้เตรียมตัวบวช (วิริยะ 1212)
รหัสสินค้า : 1212
ขนาด : 21x29.2 ซม.
กระดาษ : กรีนรีด
หมึกพิมพ์ : สีดำ+สีส้ม
จำนวนหน้า : 96 หน้า
ความหนากระดาษ : 65 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูตัวอย่างหนังสือ 1212

๑. คู่มือการบวช
ความหมายการบวช
วัตถุประสงค์ของการบวช
อุปสมบท ต้องพร้อมด้วยอะไรบ้าง?
บรรพชาอุปสมบท
พิธีบวช
การบวชเป็นสามเณร
หัวข้อที่ผู้จะบวชจะต้องจดจำ
การบวชเป็นพระภิกษุ
ขั้นตอนการบวช
วิธีการบวช
วิธีบรรพชาอุปสมบท แบบอุกาสะ (ฝ่ายมหานิกาย)
วิธีบรรพชาอุปสมบท แบบเอสาหัง (ฝ่ายธรรมยุตนิกาย)
คำขอบรรพชานาคคู่ (แบบใหม่)
คำขอนิสสัยนาคคู่
คำขออุปสมบทพร้อมกัน
๒. วินัยบัญญัติ
ความสำคัญของพระวินัย
มูลเหตุแห่งการบัญญัติพระวินัย
การบัญญัติสิกขาบท
อาบัติ
ศีล ๒๒๗
อาการที่ภิกษุจะต้องอาบัติเหล่านี้ ๖ อย่าง คือ
ปาราชิก ๔
สังฆาทิเสส ๑๓
อนิยต ๒
นิสสัคคิยปาจิตตีย์
ปาจิตตีย์ ๙๒ สิกขาบท
ปาฏิเทสนียะ ๔
เสขิยวัตร
อธิกรณ์มี ๔
อธิกรณสมถะมี ๗
๓. วัตรปฏิบัติ
วัตร
กิจวัตร
กิจวัตร ๑๐ อย่าง
จริยาวัตร
คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ
อุปปถกิริยา
อโคจร
ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ๑๐ อย่าง
มหาปเทส ๔
๔. วินัยกรรม
๑. วิธีแสดงอาบัติ
๒. การอธิษฐานบริขาร
คำอธิษฐาน
วิธีอธิษฐานบริขาร
การถอนอธิษฐาน (ปัจจุธรณ์)
๓. การพินทุผ้า
วิธีทำพินทุผ้า, พินทุกัปปะ
วิธีพินทุผ้าใหม่
วิธีรักษาผ้าครอง
๔. วิกัปบริขาร
วิธีถอนวิกัป
๕. ข้อปฏิบัติที่พระภิกษุควรรู้
คำอธิษฐานครองผ้าไตร
คำอธิษฐานรับอรุณ
คำอธิษฐานออกบิณฑบาต
วันเข้าพรรษา
คำอธิษฐานเข้าพรรษา
คำอธิษฐานสัตตาหะ
คำขอขมา
วันออกพรรษา
คำปวารณาออกพรรษา
บทพิจารณาปัจจัย ๔
๖. อุโบสถกรรม
ลักษณะอุโบสถของภิกษุ
๑. อธิษฐานอุโบสถ
๒. ปาริสุทธิอุโบสถ
คำบอกมอบปาริสุทธิให้แก่ผู้รับ
คำบอกปาริสุทธิของภิกษุผู้รับปาริสุทธิ
คำบอกมอบฉันทะให้แก่ผู้รับ
คำบอกฉันทะของภิกษุผู้นำฉันทะมา
คำบอกฉันทะควบกับปาริสุทธิ
๓. สังฆอุโบสถ
ข้อปฏิบัติในการเข้าฟังปาฏิโมกข์
ปวารณา
ปวารณาว่าโดยวันมี ๓
ปวารณาว่าโดยผู้ทำมี ๓
๑. สังฆปวารณา
๒. คณะปวารณา
๓. ปุคคลปวารณา
เหตุแห่งการเลื่อนปวารณา
อุเทส
เหตุให้สวดพระปาฏิโมกข์ย่อ
เหตุฉุกเฉินที่เรียกว่าอันตรายมี ๑๐ อย่าง
๗. กฐินกรรม
คุณสมบัติของสงฆ์ผู้รับกฐิน
องค์คุณแห่งภิกษุผู้ควรรับผ้ากฐิน
ผ้าที่ใช้ทำเป็นกฐิน
ผ้าที่ไม่ควรใช้เป็นผ้ากฐิน
บุพพกรณ์แห่งการกรานกฐิน
ธรรมเนียมที่ใช้ผ้าเย็บเสร็จแล้วเป็นผ้ากฐิน
คำถวายผ้ากฐิน
คำอปโลกน์กฐิน (แบบมหานิกาย) แบบ ๒ รูป
คำอปโลกน์กฐิน (แบบธรรมยุตติกนิกาย)
ญัตติทุติยกรรมวาจาสวดให้ผ้ากฐิน
สิทธิของภิกษุผู้กรานกฐิน
พิธีกรานกฐิน
คำอธิษฐานผ้ากฐิน
คำอนุโมทนากฐิน
มาติกา ๘
ปลิโพธ
อานิสงส์กฐิน
๘. ปริวาสกรรม
ความหมายและประเภทของวุฏฐานวิธี
๑. การอยู่ปริวาสกรรม
๑.๑ วัตรปฏิบัติสำหรับภิกษุผู้อยู่ปริวาส
๑.๒ กฎระเบียบเบื้องต้นสำหรับภิกษุผู้อยู่ปริวาส
๑.๓ เงื่อนไขการปฏิบัติขณะที่อยู่ประพฤติปริวาส
๒. การอยู่มานัต
เงื่อนไขการปฏิบัติขณะที่อยู่ประพฤติมานัต
๓. อัพภาน
๔. ปฏิกัสสนา
ส่วนประกอบของการประพฤติวุฏฐานวิธี
๙. ศาสนพิธี
พิธีรับศีล
สมาทานศีล ๕
บูชาพระรัตนตรัย
คำกราบพระรัตนตรัย
คำอาราธนาศีล ๕ ศีล ๘
คำให้ศีล ๕ ศีล ๘
พิธีถวายสังฆทาน
การปฏิบัติ (ลำดับพิธี) ถวายสังฆทาน
พิธีอปโลกน์สังฆทาน
คำอปโลกน์สังฆทาน
คำบูชาข้าวพระพุทธ
คำลาข้าวพระพุทธ
คำอาราธนาพระปริตร
คำอาราธนาธรรม
บังสุกุลตาย
บังสุกุลเป็น
คำภาวนาเวลาไปเยี่ยมศพ
คำภาวนาเวลาทอดผ้าหน้าศพ
คำภาวนาเวลารดนํ้าศพ
คำภาวนาเวลาจุดศพ
คำชักผ้าป่า
๑๐. อนุโมทนาวิธี
อนุโมทนาวิธี
มงคลจักรวาลน้อย
มงคลจักรวาลน้อย (ย่อ)
กาละทานะสุตตะคาถา

โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา
ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค
อาฏานาฏิยะปะริตตัง (ย่อ)
อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา
เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถา
เทวะตาภิสัมมันตะนะคาถา
อาทิยะสุตตะคาถา
บท โส อัตถะลัทโธ
วิหาระทานะคาถา
๑๑. การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
คำสมาทานพระกรรมฐาน
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
คำกล่าวอโหสิกรรม - แผ่เมตตาหลังการปฏิบัติ
บทกรวดนํ้า (อุทิศส่วนกุศล)
กรรมฐานเบื้องต้นที่ภิกษุควรปฏิบัติ (มูลกรรมฐาน)
๑๒. การลาสิกขา
วิธีลาสิกขา
วิธีปฏิบัติในการลาสิกขาบท
คำกล่าวลาสิกขา
๑๓. บทถวายพรพระ ทำวัตรเช้า - เย็น
ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
ชัยปริตร (มหากาฯ)
ทำวัตรเช้า
คำบูชาพระรัตนตรัย
ปุพพภาคนมการ
พุทธาภิถุติ
ธัมมาภิถุติ
สังฆาภิถุติ
รตนัตตยัปปณามคาถา
สังเวคปริกิตตนปาฐะ
ทำวัตรเย็น
คำบูชาพระรัตนตรัย
ปุพพภาคนมการ
พุทธานุสสติ
พุทธาภิคีติ
ธัมมานุสสติ
ธัมมาภิคีติ
สังฆานุสสติ
สังฆาภิคีติ
บทกรวดนํ้าอิมินา
บทกรวดนํ้าย่อ
ท่านอย่าลืมคำขอบวช
ท่านอยู่ในประเภทไหน?
บรรณานุกรม

...
...
...
Top